نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنید

Cadence

بسته نرم افزاری Cadence 5.10
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

ISE TCAD

بسته نرم افزاری ISE TCAD V10
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

Sentaurus TCAD

بسته نرم افزاری Sentaurus TCAD 2010
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

Silvaco 2005

بسته نرم افزاری Silvaco 2005
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران